. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

Alsó tagozat

Az alsó tagozattól kezdve túlnyomórészt német nyelven zajlik az oktatás. Az iskolai tantervek a Baden-Württemberg tartomány oktatási tervén alapulnak, kiegészítve a magyar nemzetiségi tanterv tartalmával. Német tankönyvekből tanulnak a diákok, mely alól kizárólag a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegennyelv tantárgyak képeznek kivételt. A partnerország nyelvének szisztematikus elsajátítása az általános iskolába lépéskor az alábbiak szerint történik: 

Első osztály:

Írás olvasás tanítása: magyar gyerekek magyarul; német gyerekek németül

Szókincs bővítés: magyar gyerekek németül; német gyerekek magyarul

Minden más tantárgyat közösen tanulnak a magyar és német gyerekek az osztályközösségükben.

Német anyanyelvű és kétnyelvű magyar tanárok tanítanak az osztályokban, részben az úgynevezett team-teaching formában (olyan oktatási forma, melyben két vagy több pedagógus közösen végzi az óra anyagának előkészítését, levezetését és kiértékelését) és kisebb csoportokban, melyben a magyar gyerekek éppúgy megszólítva és megértve érzik magukat, mint a német nyelvű gyerekek. Számos differenciálási és fejlesztő kínálat teszi lehetővé az egyes gyermekek igényeinek áttekintését.

A német nyelv intenzív oktatása sikereket eredményez: a negyedik osztály végén érik el a tanulók a központi tudásszintmérésen az európai referenciakeret által meghatározott A2-es nyelvi szintet.

A pedagógusok figyelnek a magyar és német tanulók létszámának egyenlőtlen aránya esetén arra, hogy minden gyermeket fejlesszenek, pl. mialatt a magyar tanulók magyar órán vannak, a német tanulók egyéb fejlesztőórán vesznek részt. Az ismeretek bővítése és elmélyítése a német anyanyelv nagyon magas szintre való fejlesztését és megszilárdítását célozza meg. A német iskolarendszerbe történő bekapcsolódásra való képességet szem előtt tartva, az angol nyelvet a második osztálytól tanítják a német gyerekeknek (a magyar gyerekeknek pedig a negyedik osztálytól). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Németországba visszatérő családok számára probléma nélkül sikerül a beilleszkedés.

Az általános iskolai idegennyelv oktatás a számos játékos elem ellenére, nagyfokú koncentrációt igényel a két nyelv egyidejű tanulásához, és nyitottságot a partnerország nyelve és kultúrája iránt. Ez csak akkor sikerülhet, ha a szülők a találkozások és kétnyelvűség iskolai programját a gyermekeik számára értéknek tekintik és támogatják. A két nyelven megvalósuló képzési forma valóban elősegíti a felsőbb osztályokban fontos absztrakt gondolkodás képességét, mivel a gyerekek már korán megtanulják a nyelvek összehasonlítását, és az azokra való reflektálást.

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo