. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

Honlaphoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő/Intézmény az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) alapján az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Érintettek jogairól és a vonatkozó jogszabályokban foglalt további rendelkezésekről az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak.

 

Adatkezelő

Név: Audi Hungaria Iskolaközpont Győr
Székhely: 9026 Győr, Bácsai utca 55.
Fenntartó: Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Telefonszám: +36 96 511-036
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Képviselő: Andreas Gering, főigazgató

Fogalmak

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 1. „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. harmadik fél”: az  a természetes  vagy jogi személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kap
 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.


Alapelvek

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
Az Intézmény az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

2. Célhoz kötöttség
Az Intézmény a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3. Adattakarékosság
Az Intézmény az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

4. Pontosság
Az Intézmény adatkezelése pontos és naprakész. Az Intézmény minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

5. Korlátozott tárolhatóság
Az Intézmény a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.

6. Integritás és bizalmas jelleg
Az Intézmény megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.


Érintettek jogai

 1. tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő információt nyújt az érintett részére az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, illetve ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat. (GDPR 12-14. cikk)

 1. hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor megkérdezheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)       az adatkezelés céljai;

 

b)       az érintett személyes adatok kategóriái;

 

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen                a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 

d)       adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának                             szempontjai;

 

e)       az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének                                 korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 

f)        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 

g)       ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

h)       az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra                       vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható                                                     következményekkel jár.

(GDPR 15. cikk)

 1. helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (GDPR 16. cikk)

 1. törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt;
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

(GDPR 17. cikk)

 1. adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben az adatkezelő csak tárolja az adatokat.

(GDPR 18. cikk)

 1. adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik (GDPR 20. cikk)

 1. tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (GDPR 21. cikk)

 1. automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

 

a)       az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 

b)       meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak,                     valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 

c)       az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(GDPR 22. cikk)

 1. jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat (vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek).

 

Az Intézmény adatvédelmi tisztviselője:
Oláhné Tóth Márta
székhely: 9026 Győr, Bácsai út 55.
telefon: 06 30 956 4108
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
telefon: +36(1)391-1400; Fax:+36(1)391-1410.,
www:http://www.naih.hu 
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatkezelések

 1. Google Analytics alkalmazása

Adatkezelés célja: a Google Analytics alkalmazás használata a weboldal látogatói számának mérésére és a látogatók honlapon történő viselkedésének elemzésére szolgál. Információt gyújt azzal kapcsolatban, hogyan használják a weboldalt a látogatók. A Google irányelvei itt érhetőek el:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 1. Cookie-k (sütik) alkalmazása

Adatkezelés célja: a weboldal cookie-kat használ a látogató böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kisméretű fájl, amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngészőjét és azt, hogy az adott látogató már járt itt. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Az adatkezelő a sütik használatával nem kezel személyes adatot.

 1. Honlaphoz kapcsolódó alkalmazás

A weboldalon DPCalendar alkalmazást használnak a naptárak kezelésére, ami a Google fiók naptárával szinkronizálható.
Adatkezelés célja: a weboldalon rögzített események a Google naptárban megjelenjenek.
Érintettek köre: az alkalmazást használó látogatók.
A DPCalendar alkalmazás használata során személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

 1. közösségi oldalak

Az intézmény közösségi oldalai a következők:
https://www.facebook.com/AudiSchule
https://www.facebook.com/Industriekaufleute
https://www.instagram.com/audihungariaamk_szakkepzes/

 

Adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, „követése” népszerűsítése.
Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált az Intézmény közösségi oldalain, és „lájkolta” a weboldalt, vagy „követi” azt.
Személyes adatok köre: a közösségi oldalon regisztrált neve, a felhasználó nyilvános profilképe.
Adatkezelés időtartama: a közösségi oldalon meghatározott ideig, módon.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a közösségi oldalakon.


Adattovábbítás, adatfeldolgozó

 1. tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

MediaArt Online Megoldások Kft.
Székhely: 9022 Győr, Szent István út 16/a. fsz. 2.
Szerverpark: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23395383-2-08
Cégjegyzék szám: 08-09-022007
Nyilvántartását vezető bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti  megállapodás  megszűnéséig,  vagy  az  érintettnek  a  tárhely-szolgáltató  felé  intézett  törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


A jelen tájékoztató 2021. augusztus 24. napján lép hatályba.

 

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo