Rólunk

 

Óvodánk az AUDI HUNGARIA Iskola társintézményeként, 2012 szeptemberében kezdte meg működését, az iskola szomszédságában, két vegyes életkorú csoporttal. Gyermekeink az Audi Hungaria Zrt.-nél dolgozó német és magyar családokból érkeznek.

Óvodánkban személyiségközpontú, egyéniséget tisztelő nevelés folyik. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekeket nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, esztétikus környezet vegye körül. Kiemelkedő szerepet tölt be nevelési programunkban a német-magyar kétnyelvű nevelés, valamint a sikeres iskolakezdésre való felkészítés.
Kiemelt szerepet tölt be óvodánkban a német- magyar kétnyelvű nevelés, mely az „Egy személy- egy nyelv” koncepcióra épül. Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a sikeres iskolakezdésre való felkészítésre. Minden gyermek számára nagy kihívást jelent az óvodából iskolába történő átmenet. Az Audi Hungaria ÁMK óvodája ezt a speciális kétnyelvű programot azzal a céllal dolgozta ki, hogy a lehető legjobban felkészítsük a gyermekeket az iskolai életre.
Célunk a ránk bízott gyermekek mindenirányú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségének kibontakozását elősegíteni, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 
 Célkitűzéseink
Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, mely a családi nevelés kiegészítője. A gyermeket - mint fejlődő személyiséget- különleges védelemben részesítjük. 
Elsődleges célunk az alapvető óvodai funkciók – óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő – feltételrendszer biztosítása. 
Elengedhetetlen, hogy a gyermekek élményekben gazdag óvodai életben vegyenek részt.
A nevelési folyamatunk során elengedhetetlen, hogy minden gyermeket a saját fejlődési tempója szerint kezelünk, így erősítve különböző kompetenciájukat.
 
Kiemelt célunk, hogy
  • az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének figyelembevételével, differenciálva, játékos szituációkat teremtve, irányított tevékenységek során ismerjék meg a gyermekek a másodnyelvet (versek, énekek, szókincsbővítés, hétköznapi beszédfordulatok…)
  • a gyermekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a két illetve többnyelvűség és kultúra iránt, mely az óvodai mindennapok szerves része
  • az óvodáskor végére a másodnyelv mindennapi életben történő rendszeres alkalmazásával a gyermekek képessé váljanak a második nyelv iskolai tanulására.